Projekt

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:
Głęboka modernizacja energetyczna zwiększająca efektywność energetyczną obiektu poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Cele projektu:
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Kancelaria Podatkowa Jolanta Cieplik poprzez głęboką modernizację energetyczną kamienicy zlokalizowanej w Chrzanowie przy ulicy Zielonej 7, wynajmowanej pod działalność handlowo usługową przez Wnioskodawcę – Kancelarię Podatkową Jolanta Cieplik.

Planowane efekty:
1.Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie o 73,6% (z 689,23 GJ/rok do 181,99
GJ/rok)
2.Uzyskanie oszczędności energii cieplnej z 657,15 GJ/rok do 162,48 GJ/rok.
3.Uzyskanie oszczędności energii elektrycznej z 8910,00 kWh/rok do 5420,41 kWh/rok.
4.Uzyskanie oszczędności zużycia ciepłej wody z 438 m3/rok do 394,2 m3/rok
5.Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery z 69 184 kg/rok do 13 348 kg/rok
6 Zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym np.:
pyłów, węglowodorów, CO2, CO, SOx.

Wartość projektu: 288 210,35 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 185 053,88 PLN.