Księgowość

Usługi księgowe, kadrowe, doradztwa podatkowego, dla spółek prawa handlowego, spółek osobowych w tym komandytowych, jawnych, cywilnych a także indywidualnych działalności gospodarczych. Prowadzimy księgi rachunkowe (pełna księgowość), podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów dla podatników rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Obsługa miesięczna

 • analiza poprawności formalnej przekazywanych przez zleceniodawcę dokumentów księgowych,
 • analiza zapisów na kontach:
  – rozrachunków pieniężnych
  – środków trwałych
  – rozrachunków publiczno – prawnych
  – kontrahentów
  – rozrachunków z pracownikami
  – kosztów i przychodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenie podatku VAT wraz ze sporządzeniem stosownych deklaracji do Urzędów Skarbowych
 • opracowanie miesięcznych sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie księgowości
 • udostępnianie dokumentów niezbędnych kontroli zewnętrznej
 • przesyłanie deklaracji i sprawozdań do właściwych Urzędów Skarbowych, oddziałów ZUS i Urzędów Statystycznych
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych w uzgodnionej formie pomiędzy Kancelarią Podatkową a Zleceniodawcą.

Obsługa związana z zamknięciem okresu obrachunkowego

 • sporządzanie oraz analiza: bilansu, rachunków zysku i strat, przepływu środków pieniężnych
 • opracowanie informacji dodatkowych
 • sporządzanie deklaracji wstępnej i ostatecznej z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie wydruków ksiąg handlowych oraz rejestrów VAT
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie księgowości

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie PKPiR zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

Zakres usługi

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych ( przychodów i kosztów) w PKPiR,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy właścicieli,
 • sporządzanie zeznań rocznych właścicieli,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,

Ewidencja ryczałtowa

Prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów

Zakres usługi

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,
 • zapisy w ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zobowiązania podatkowego,
 • prowadzanie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzanie wykazu wyposażenia,
 • sporządzanie zeznania rocznego (PIT-28),
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,

Obsługa kadrowo płacowa

Zakres usługi

 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników (księga podatkowa i ryczałt),
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników ( PIT-11, PIT-40),
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,